GPDR tietosuojaseloste

 1 Yleistä

METRENT (jäljempänä "Yhtiö") on sitoutunut huolehtimaan sen hallussa olevien henkilö-

tietojen luottamuksellisuudesta ja tietosuojasta. Tämä tietosuojaseloste soveltuu henkilötietoihin, joita
keräämme asiakasrekisteriimme (jäljempänä "Rekisteri") liittyen. Tässä tietosuojaselosteessa kuvataan
keräämiämme henkilötietoja ja niiden käsittelyä. Lisätietoja henkilötietojen käsittelystä antaa yhteyshen-
kilömme Mika Sinkkonen.
Voimme päivittää tätä tietosuojaselostetta aika ajoin esimerkiksi lainsäädännön muuttuessa. Pyrimme
parhaan kykymme mukaan ilmoittamaan sinulle mahdollisista muutoksista ja niiden vaikutuksista hyvis-
sä ajoin etukäteen. Kehotammekin sinua tarkastamaan tämän tietosuojaselosteen aina saatuasi tiedon
sitä koskevista muutoksista. Tämä tietosuojaseloste on viimeksi päivitetty 28.06.2018.
2 Rekisterinpitäjä
Nimi: METRENT
Osoite: POSANTIE 6 B 3, 90620 OULU 
Puhelin: 045 225 0200
Y-tunnus: 2823012-3
3 Kenen henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä asiakkaidemme ja yritysasiakkaiden tietoja ja henkilötietoja.
4 Minkä tyyppisiä henkilötietoja keräämme?
Käsittelemme Rekisterissä seuraavia asiakkaitamme koskevia henkilötietoja:
-
nimi, osoitetiedot, puhelinnumero, sähköpostiosoite, henkilötunnus, y-tunnus ;
-
yritysasiakkaiden yhteyshenkilöiden osalta edustamasi yritys, asema yrityksessä, sähköpostiosoite
ja puhelinnumero;
-
Lisäksi rekisterissä käsitellään TI- hallin järjestelmän keräämää tietoa käytetystä ajasta jne. Vuokrauks järjestelmään tulevat,
sekä muita vastaavia asiakkuuden hoitamisen ja ylläpitämisen kannalta tarvittavia tietoja.
5 Mistä lähteistä henkilötietoja kerätään?
Saamme rekisteriin kuuluvia henkilötietoja seuraavista lähteistä: ensisijaisesti rekisteröidyiltä itseltään,
esim. liittymissopimuksen/vuokraus sopimuksen solmimisen yhteydessä, yhteydenotot suoraan tai sähköi-
sesti ja edustamasi yrityksen ja Yhtiömme välisistä asiakassopimuksista. Lisäksi saamme tietoja asiak-
kaistamme yhteistyökumppaneilta tai palveluista (esim. tori.fi, vuokraus palvelut).
6 Henkilötietojen käsittelyn peruste, käyttötarkoitukset ja vaikutukset
Henkilötietojen käsittelyn peruste on tapauksesta riippuen alla mainittuihin käyttötarkoituksiimme perus-
tuva sopimussuhde Yhtiöömme. Käyttötarkoituksia ovat mm. laskutus, markkinointi, asiakastyytyväisyyskysely.
Kulunvalvonta laitteiden järjestelmissä ja vuokraus järjestelmissä, pysäköinti ja liikenne rikkomuksissa luovutamme vuokraajien tiedot viranomaisille ja pysäköinnin valvontaan.
Emme jatkokäsittele henkilötietoja muihin kuin tässä selosteessa todettuihin tarkoituksiin.
7 Henkilötietojen säännönmukaiset luovutukset ja siirrot kolmansille osapuolille
Voimme siirtää henkilötietojasi yhteistyökumppaneillemme ja alihankkijoillemme, kuten yllämainitut laskutus palvelu, kulunvalvonta järjestelmä, viranomaiset kuten poliisi, pysäköinnin valvonta jne.
Yhteistyökumppanimme ja alihankkijamme voivat käsitellä henkilötietojasi vain lukuumme suoritettavia
asiakassuhteen hoitamiseen tai ylläpitoon liittyviä tehtäviä varten. Varmistamme aina, että yhteistyö-
kumppanimme eivät käsittele siirrettäviä henkilötietoja mitään muita tarkoituksia varten.
Meidän voi myös olla tarpeen jakaa henkilötietojasi toimivaltaisten viranomaisten tai vakuutusyhtiöiden
kanssa henkilötietojen käsittelyä koskevan lainsäädännön mukaisesti.
8 Henkilötietojesi siirrot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle
Me emme siirrä henkilötietojasi Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.
9 Henkilötietojen säilyttämisen periaatteet
Säilytämme henkilötietojasi Rekisterissä niin kauan kuin asiakassuhde on voimassa. Asiakassuhteen
päättymisen jälkeen liittymissopimukseen sisältyviä henkilötietoja säilytetään siihen asti kunnes asiakas-
suhde on kokonaan päättynyt, laskut maksettu, eikä muitakaan velvoitteita ole olemassa.
Huomioithan, että henkilötietojasi voidaan joutua säilyttämään myös tätä kauemmin, mikäli sovellettava
lainsäädäntö tai meitä sitovat sopimusvelvoitteet kolmansia osapuolia kohtaan edellyttävät pidempää
säilytysaikaa. (esim. vuokrauksesta säilytetään sopimusta kohtuullisen ajan, mahdollisia viranomaisten
kyselyjen takia, ylinopeudet jne.)
10 Rekisteröidyn henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet
Sinulla on oikeus soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti milloin tahansa:
-
saada tieto henkilötietojesi käsittelystä;
-
saada tarkastaa itseäsi koskevat käsittelemämme henkilötiedot;
-
vaatia epätarkan ja virheellisen henkilötiedon oikaisua ja tietojen täydentämistä;
-
vaatia henkilötietojesi poistamista;
-
vastustaa henkilötietojesi käsittelyä henkilökohtaiseen erityiseen tilanteeseesi liittyvällä perusteella
siltä osin kuin henkilötietojesi käsittelyperusteena on oikeutettu etumme;
-
saada henkilötietosi koneluettavassa muodossa ja siirtää kyseiset tiedot toiselle rekisterinpitäjälle
edellyttäen, että olet itse toimittanut kyseiset henkilötiedot meille, käsittelemme kyseisiä henkilötieto-
ja sopimuksen perusteella ja käsittely suoritetaan automaattisesti; ja
-
vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista.
Sinun tulee esittää yllä mainitun oikeuden toteuttamista koskeva pyyntösi meille tämän tietosuojaselos-
teen Yhteydenotot -kohdan mukaisesti. Voimme pyytää sinua tarkentamaan pyyntöäsi kirjallisesti ja
varmentamaan henkilöllisyytesi ennen pyynnön käsittelemistä. Voimme kieltäytyä pyyntösi toteuttami-
sesta sovellettavassa laissa säädetyllä perusteella.
Sinulla on myös aina oikeus tehdä valitus asianomaiselle valvontaviranomaiselle taikka sen EU:n jäsen-
valtion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole
käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.
11 Rekisterin suojauksen periaatteet
Kunnioitamme henkilötietojesi luottamuksellisuutta. Manuaalista aineistoa säilytetään lukitussa tilassa,
jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Digitaalisesti käsiteltävät henkilötiedot on suojattu ja tallennet-
tu tietoturvallisesti käyttämiimme tietojärjestelmiin, joihin on rajattu pääsy vain sellaisilla henkilöillä, jotka
tarvitsevat kyseisiä tietoja työtehtäviensä hoitamiseksi. Kyseisillä henkilöillä on käytössään henkilökoh-
taiset käyttäjätunnukset ja salasanat.
12 Yhteydenotot
Kaikki edellä mainittujen oikeuksien käyttämistä koskevat pyynnöt, kysymykset tästä tietosuojaselos-
teesta ja muut yhteydenotot tulee tehdä sähköpostitse osoitteeseen mika@itsepesu.fi.
Voit myös ottaa yhteyttä henkilökohtaisesti toimipisteessämme.